Polityka prywatności

Polityka prywatności

tg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Tarnowskich Górach

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz art.34 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 01.03.2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana (Państwa) danych osobowych jest: tg  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Staropolska 20b/1, 42-600 Tarnowskie Góry, nr KRS 0000035346 (dalej zwany „Administratorem”).

Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty e-mail pod adresem:  kontakt@tgbiurorchunkowe.pl

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu:
 1. świadczenia usług doradztwa podatkowego i księgowego  dla Klientów, tj. przygotowania oferty, zawarcia i Wykonania umowy,
 2. świadczenia usług w obszarze kadr i płac wspierających procesy administracji personalnej,
 3. prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych usług,
 4. wykonania spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych, takich jak wystawianie faktur, rozliczenia z Urzędem Skarbowym, prowadzenie sprawozdawczości finansowej, obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych (ZUS),
 5. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jak np. zabezpieczanie i dochodzenie roszczeń.
 1. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:
 2. a) 6 ust. 1. lit. B) RODO tj.
  – wykonanie umowy o świadczenie usług, wskazanych w pkt. II ppkt. 1 nin. Klauzuli,
  – zawarcie umowy o przeprowadzenia szkolenia (dane gromadzone na podstawie formularza zgłoszeniowego) lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,
  b)     art. 6 ust. 1 lit. C) RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  c)     art. 6 ust. 1 lit. F) RODO – uzasadniony interes Administratora (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego
  usług Administratora), czy art. 9 ust.2 lit. F) RODO – dochodzenie roszczeń,
  d)     art. 6 ust. 1 lit. A) RODO tj. uzyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 1. niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, a po wygaśnięciu umowy w okresie niezbędnym dla realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
 2. do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 1. Państwa dane możemy ujawnić:
 2. a) pracownikom i współpracownikom, zleceniobiorcom – upoważnionym przez Administratora,
  b) podmiotom przetwarzającym tj. świadczącym dla nas usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową oraz
  rachunkową,
  c) podmiotom świadczącym dla nas usługi związane ze wsparciem informatycznym i programistycznym,
  d) organom administracji państwowej oraz innym służbom na podstawie przepisów prawa,
  e) nie przekazujemy danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
 1. W każdej chwili mogą Państwo żądać od Administratora:

 1. a) dostępu do przetwarzanych danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  c) żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  d) przenoszenia danych osobowych,
  e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. f) niektóre z uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach zawartych umów.
 3. Niezależnie od uprawnień określonych w pkt VI. przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. F) RODO. Administrator przestanie wówczas przetwarzać dane osobowe w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych osobowych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec  interesów, praw i wolności danej osoby lub takie dane osobowe będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie w/w zgody przed jej wycofaniem. W/w cofnięcie winno być przesłane na: kontakt@tgbiurorachunkowe.pl
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, z tym, że odmowa ich podania może uniemożliwić  zawarcie umowy czy należyte wykonanie usługi.
 1. Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z zawartymi umowami oraz z przepisami prawa, w tym RODO.
 2. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Informujemy, że Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie są profilowane.

“Prowadzona przez spółkę działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg handlowych, ksiąg przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji dla celów podatkowych ma nie tylko zasięg lokalny, ale również regionalny i ogólnopolski.”

 • Biuro Rachunkowe tg sp.z o.o.
 • tel.501-669-649, 794-518-774, e-mail: kontakt@tgbiurorachunkowe.pl

 

logo biuro rachunkowe

TG Sp. z o.o.
ul. ks. Lewka 19; 42-600 Tarnowskie Góry
NIP: 6260004185
tel.: 794-518-774, 501-669-649
e-mail: kontakt@tgbiurorachunkowe.pl
Godziny Otwarcia:

Copyright 2019 TG  Sp. z o.o. | Strona wykonana przez Deleguj Zadania